Miljökonsekvensbedömningar

En väl genomförd miljökonsekvensbeskrivning är ett viktigt redskap för att komma framåt och ge en god miljöanpassning i planer och projekt. Genom att komma in tidigt i projekten, ha en helhetssyn på möjligheter och problem och hålla en god dialog med både beställare och sakägare finns goda möjligheter att nå ett bra slutresultat i projektet. En miljökonsekvensbeskrivning ska utgöra ett väl genomarbetat beslutsunderlag som beskriver den förväntade miljöpåverkan av projektet och alternativa lösningar. Melica har den överblick över miljöområdet och den erfarenhet av dialogprocesser som krävs för att effektivt genomföra MKB-arbete och producera ett samlat beslutsunderlag. Vi kan utföra miljökonsekvensbedömningar för ansökningar både enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.

Vi har ett speciellt fokus på MKB för planer och projekt som vi tror kan bidra till en hållbar och grönare utveckling.