sthansvy

Deponier

Vi utför undersökningar av deponier, upprättar och genomför kontrollprogram, utarbetar förslag till åtgärder för omhändertagande och behandling av lakvatten samt tar fram förslag till sluttäckningar.

De undersökningar vi gör omfattar hydrologiska och hydrogeologiska undersökningar, beräkningar av lakvattenmängder samt undersökning och klassificering av avfall. Vi kan även ombesörja mätningar av gas.

För ett stort antal nedlagda deponier inom bland annat Göteborgs och Lunds kommuner har vi tagit fram kontrollprogram, utfört undersökningar och riskbedömningar samt utarbetat förslag till lakvattenbehandling; såsom anläggande av dammar och våtmarker. Flertalet av dessa projekt är pågående och vi utför/ombesörjer provtagning, utvärderingar och årliga sammanställningar mot kund

¨