VA-planer

Inom Melica arbetar vi med kretsloppsanpassade avloppslösningar och vatten- och avloppsplaner i förnyelseområden som gamla fritidshusområden med omfattande permanentning av bebyggelsen. Dessa områden har ofta en blandad bebyggelse med olika sanitär standard och med en befolkning med skilda inställningar till boendet på platsen. På västkusten är många av dessa områden grundlagda på berg med tunna jordlager och nära en badsjö eller badvik vilket ger dåliga förutsättningar för lösning av VA-frågorna.

Vår inställning är att näringen i avloppet, så långt det är möjligt, ska återföras till jordbruket eller på annat sätt nyttiggöras. Vi vill också se att reningen i övrigt sker utan sanitära eller ekologiskt negativa effekter. Vilken reningsteknik som vi förordar beror på platsens möjligheter och begränsningar och inte på leverantör av utrustning.