lab_provror

Näring i kretslopp

På Melicas eget laboratorium testar, analyserar och utveklar vi nya tekniker för näringskretslopp  på uppdrag från våra kunder.
Vi forskar och driver egna utvecklingsprojekt ihop med andra innovationsföretag.

Återföring av näring främst från hushållens avlopp är högt relevant för ekologiskt bygge, landskapsarkitektur och samhällsplanering, samt stadsodling. Våra experter inom dessa områden tar alltid upp med kunden tankarna och möjligheterna att introducera näringskretslopp och nyttjande av växtnäring inom närodling.

Vi har långvarig specialkompetens på Melica och tillsammans med kunden utreder, planerar och tar fram just den lösning som passar bäst för kundens situation. Dessutom bedriver vi världsledande forskning och produktutveckling för kristallisering och mineraladsorption av näringsämnen från toalettavlopp, flytgödsel och rötslam i samarbete med innovationsföretag.

Vår inställning är att näringen i avloppet, så långt det är möjligt, ska återföras till jordbruket eller på annat sätt nyttiggöras. Vi vill också se att reningen i övrigt sker utan sanitära eller ekologiskt negativa effekter och lever upp till de utsläppskrav som ställs. Vilken reningsteknik som vi förordar beror på platsens möjligheter och begränsningar och inte på leverantör av utrustning.