Hydrologiska utredningar

Inom Melica arbetar vi med hydrologiska och hydrogeologiska utredningar för VA-frågor, vattenplanering och skyddsområden. Vi utför även undersökningar i anslutning till infrastrukturprojekt och förorenade områden och deponier.

VA-frågor

I samband med VA-utredningar ingår det som regel en utredning av de hydrologiska förhållandena och grundvattensituationen. Mer om VA-utredningar »»

Skyddsområden för vattentäkter

Syftet med vattenskyddsområden är att långsiktigt skydda vattenförekomster som är och kan bli viktiga för dricksvattenförsörjningen.

Många vattentäkter saknar skyddsområden och ett flertal av de vattenskyddsområden som finns är i behov av översyn och revidering då de inte når upp till dagens krav. Krav som skärpts i och med EUs ramdirektiv för vatten och miljöbalkens införande.

Vi genomför utredningar och samråd för både enskilda och kommunala vattentäkter.

Dagvattenutredningar

Hydrologin är en stor del i underlaget för de dagvattenutredningar vi gör. Mer »».

Övriga utredningar

Hydrologi och grundvatten kommer också in i vårt arbete med MKB och deponier.