deponi

Miljöåtgärder för deponi

Miljöåtgärder och riskplanering – deponi och äldre avfallstippar

Vi gillar att arbeta med de äldre deponierna och tipparna – vårt fokus är lösningar för klimat och säkerhet men också skydda och tillskapa biologisk mångfald.
Exempel på sådana miljöåtgärder finns nedan. Många av dem är lämpliga för deponier inom detaljplan, kommunala deponier såväl som privata.
Aktuell åtgärd för äldre deponier är klimatåtgärder – som också kan bli stödberättigade före augusti 2018 genom Klimatklivet (naturvårdsverket). Tag kontakt med oss så berättar vi mer!

 • Lakvatten; regnvattnet som tar sig igenom soptippen ger påverkan på bäckar och jordbruksdräneringar. Påverkan kan vara stor för fisk och vattenmiljö. Det förorenade lakvattnet vill vi ge rening, t.ex. i dammar med växter i.
 • Övertäckning; täckning av deponins yta är en viktig åtgärd för att minska lakvatten. Vi skapar nya sätt att leda bort ytvattnet vilket är viktigt för åtgärdens effekt.
 • Vegetation- och skötselplan; Hur ska deponin användas till i framtiden? Vi ger råd om lämpliga aktiviteter och planerar skötselåtgärder för att öka den biologiska mångfalden.
 • Klimatåtgärder. Vilka åtgärder passar din deponi? Deponigas tränger ut från äldre såväl som från yngre deponier. Deponigas påverkar klimatet. Vi gör miljöstrategisk prognos för dina ramtida utsläpp i CO2ekv. Vi tar fram anläggningar som minskar utsläppen.
 • Deponigas & Gassäkerhet; En deponi nära bebyggelse är en risk – deponigas kan spridas i mark. Riskplanering är viktig att uppmärksamma i detaljplan. Vi bedömer deponigaspotential och projekterar lämpliga åtgärder för ökad gassäkerhet vid bebyggelse.

Vi vill också uppmärksamma våra fältundersökningar –

 • vattenprovtagning
 • lakvattenundersökningar
 • deponigas- & metanmätning
 • biologiska påverkansundersökningar, t.ex. Fiskhälsa
 • flora-, fauna- och naturvärdesinventeringar
 • teknisk markundersökning för föroreningsnivå