IMG_1163

Forskning

Vi jobbar med innovationsföretag för ny produktutveckling. Vår världsunika kompetensområde är fosforfällning som struvit samt kväveupptag i mineral eller annat naturmaterial. Metoden är framforskad på Göteborgs Universitet (Zsofia Ganrot) och tekniken är enkel och flexibel, anpassningsbar till enskilda avlopp, större boendeformer, fritidshus, portabla toalettlösningar, mm. Vi utvecklar en komplett lösning för återvinning av toalettavfallets näring i hygieniserad, fast form, färdig för användning som gödselmedel.

Struvitfällning och kväve adsorption används också för behandling av flytgödsel eller rötslam för bättre utnyttjande av växtnäring från dessa restprodukter.

Resultaten från testning och utvärdering av referensanläggningen i Kvissleby publicerades i maj 2009 som vetenskaplig artikel (se Zsofias publikationslista, klicka på hennes bild) och kan beställas från IWA Publishing.