Våtmarksrestaurering i norrbotten

Melica har undersökt ett stort antal våtmarker i Norrbotten för att identifiera områden som dikats ut eller på annat sätt skadats av människans framfart. Våtmarker som påverkats innebär flera problem, bland annat betydande utsläpp av växthusgaser som bildas när de torkar ut och bryts ner.

Dessutom behöver våtmarkerna vara i naturligt skick för att fördröja och rena vattnet ordentligt, något som blir allt viktigare nu när klimatförändringarna gör att kraftiga regn och höga flöden i vattendrag förekommer oftare än förr. Målet är att peka ut de våtmarker som är i störst behov av genomförbara åtgärder som kan återställa hydrologin så att vattnet åter kan flöda naturligt, till fördel för både miljön och samhället. Projektet pågår våren 2020 till sommaren 2021.