Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

En grönare Göteborgs Central?

Centralenområdet står inför en stor omvandling. Melica bistår Jernhusen med hur man ska ta ansvar för den biologiska mångfalden i området och få en grönare Central.

Melica har tidigare inventerat det biologiska livet kring stationen, och har sedan gått vidare med förslag till riktlinjer för de arkitekter som arbetar med det nya RegionCity som ska byggas i området. Nu senast har vi också arbetat fram konkreta förslag på vad som kan göras på befintliga byggnader. Målet: En grönare Central!

Tre rapporter har hittills publicerats:

Biologisk mångfald kring Göteborgs Central – nuläge och möjligheter
Biologisk mångfald – en utmaning för Jernhusens arkitekter.
Biologisk mångfald – en central fråga – Förslag till åtgärder på befintliga fastigheter.

Lakvattenbehandling

Melica projekterar och leder arbetet med att förbättra reningen av lakvattnet ur den före detta d

Hållbar stad

Melica hjälper Göteborg stad i dess arbete med att ta fram ett koncept

En Melicaspecialitet

De kulturhistoriskt intressanta miljöerna är av stort vikt i dagens förändringsinriktade tid, av

Lakvattenbehandling

År 1998 uppmärksamades missbildningar hos fisk i Vallkärrabäcken som rinner strax norr om Lund.

Näring i Kretslopp

Sedan flera år tillbaka samarbetar Melicas forskare Zsofia Ganrot med innovationsföretaget Ensy A

Formgivning

Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar.

film

 

naturvård

Tillsammans med Biodivers har Melica inventerat trollsländor och dagaktiva fjärilar åt Göteborgs

Trycksaker

Melica har gjort en utflyktsguide åt Styrsöbolaget på tre språk.

Bok och film

Man kan gå på små upptäcktsresor i de olika kvarteren.

Kulturmiljöunderlag

Inför en planerad expolatering på Lindholmen, som är ett område av riksintresse för kulturmiljövå