rogle

Rögle f.d. deponi

Melica projekterar och leder arbetet med att förbättra reningen av lakvattnet från den före detta deponin i Rögle, utanför Lund. Genom en rad olika åtgärder på området, idag naturreservat, har andelen lakvatten som går till rening i dammar öka betydligt. Parallellt med detta restaureras reningsdammarna genom att sedimentet i dem sugs upp, samt att flytväggar installeras. Flytväggarna skall säkerställa både en optimerad uppehållstid samt en syresättning av lakvattnet.

Men då dammarna inte har den kapacitet som skulle behövas så kommer nu lakvattenmängden att minskas genom att deponin täcks med lera. Det mesta vattnet kan då ledas av på ytan utan att ha blivit förorenat. Av den 19 ha stora deponin kommer merparten att täckas med ett lerlager på ca 1,5 m. Det är moränlera från utbyggnad i Lund som placeras här.

Ovanpå leran skapas ett landskap med varierande biotoper för att det ska bli så stor biologisk mångfald som möjligt. Det blir ängspartier, skogs- och buskområden. Deponin ingår i Skrylle naturreservat, som är ett reservat för friluftslivet. Därför byggs det här ridvägar, promenadstigar och hundrastgårdar. Och det finns en groddamm och rastplatser.

Projektet är speciellt ur flera synpunkter, dels den extra hänsyn man måste ta när man arbetar i ett naturreservat, men även hur man skapar så robusta system som möjligt för en nedlagd deponi som ligger så nära grannar och jordbruksmark. Projektet beräknas färdigställas under våren 2022.

Metanoxidation – en klimatförbättrare

På Rögle deponi har det byggts fem klimatfönster. Det är hål i täckningen där deponigasen kan röra sig ut till omgivande luft. Dessa fönster innehåller kompost som är en bra miljö för metanoxiderande bakterier. Där ska då den starka klimatgasen metan brytas ner till koldioxid och vatten. Mer om principen för metanoxidation finns på en hemsida som skapades för Avfall Sverige