Analys och åtgärdsförslag för Kungsbackaåns avrinningsområde

Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund & Vattenråd gav konsultföretaget Melica i uppdrag att ta fram en övergripande plan för var åtgärder kan sättas in för att uppnå god vattenstatus samt ta fram förslag på prioriterade åtgärder. I uppdraget ingår att sammanställa information som finns i olika databaser eller dokument.

Genom databasen VISS kan mycket information fås men det är svåröverskådligt för helheten och beställaren önskar kunna väga åtgärder mot varandra och jämföra nyttan med dessa, allt för att på ett effektivt sätt försöka utföra åtgärder där de gör nytta för vattenkvaliteten i Kungsbackaåns avrinningsområde.