Analys och åtgärdsförslag för Himleåns avrinningsområde, Varbergs kommun

Samhällsbyggnadskontoret i Varbergs kommun anlitade Melica i uppdrag att analysera och utvärdera befintlig provtagningsdata med avseende på fosfor och kväve. Jämförelser över tid mellan lokaler i avrinningsområdet och med den provtagning som görs inom ramen för länsstyrelsens mynningsprover RMÖ redovisades. Provtagningsresultaten utvärderades och sattes i relation till statusklassningen av vattenförekomsterna i avrinningsområdet.

Rapporten behandlade även en sammanställning och presentation av lämpliga åtgärder och deras placering i avrinningsområdet baserat på provtagningsresultaten och åtgärdsförslagen i VISS.
Syftet med den här rapporten är att ligga till grund för framtida prioriteringar av åtgärder för att uppnå god ekologisk status i vattenförekomsterna i Himleåns avrinningsområde samt vara underlag för dialog med markägare.