Spårbil

– ett nytt inslag i Göteborgstrafiken

Denna artikel var publicerad i GP 2009-01-05.

GPs ingress:

"Spårbil i Göteborg ger hållbar stadskärna

Vi har gjort stora investeringar i spårväg och det systemet ska vårdas. Men det behöver kompletteras. Ett komplement som skulle kunna passa i centrala Göteborg är spårbil – förarlösa elektriska vagnar på en smal och flexibel egen banvall, skriver Stefan Bydén och Einar Hansson, från konsultföretaget Melica, som bland annat arbetar med samhällsplanering med miljöperspektiv."

Vår artikel:

Att ställa om från oljeberoende och utrymmeskrävande privat- och lastbilstrafik är en av de viktigaste strategierna för att göra städer långsiktigt hållbara. I en tidigare artikel har vi själva pekat på hur långsiktiga lösningar på den klimatberoende vattenhöjningen kan ge Göteborg helt nya förutsättningar att utveckla en långsiktigt hållbar stadskärna. Vi ser spårtaxi som en strategisk lösning på kollektivtrafiken i och kring stadskärnan. Samtidigt kan den bli en del av ett logistiskt helhetstänkande som Göteborg kan bli först med och bäst på.

Kollektivtrafiken behöver byggas ut kraftigt

Hållbara transporter är en självklart strategi för en långsiktigt hållbar stad. Göteborg är en stad som är underförsörjd med kollektivtrafik. Den regionala utredningen K2020 visar på att kollektivresorna bör fördubblas inom Göteborg och fyrdubblas till och från. Denna slutsats bygger på att det endast är kollektivtrafiken som kan klara en nödvändig trafikökning. Stadens planering bygger nu på en stark förtätning av de centrala områdena nära älven. I Göteborg finns en bra stomme i ett moderniserat spårvägssystem och pendeltåg under utbyggnad. Vi har gjort stora investeringar i spårväg och det systemet ska vårdas. Men det behöver kompletteras. Ett komplement som skulle kunna passa i centrala Göteborg är spårbil – förarlösa elektriska vagnar på en smal och flexibel egen banvall.

Spårbilsystem – nytänkande i trafiken

Namnet spårbil pekar på att vagnarna är små och kör dit du vill. Du stiger på vid en av stationerna (som kan ligga ganska tätt), knappar in din destination och kommer automatiskt till slutstationen. Vagnen kan stanna på vägen för att släppa på eller av andra som har samma resväg som du.

Redan i slutet av 1960-talet skisserade spårvägsdirektör Sixten Camp ett system. Provbanor ritades för evemangsområdet – men ansågs inte realistiska. Nu finns fullskalesystem med mindre, förarlösa vagnar i drift på en rad flygplatser i Europa och som helt stadstrafiksystem i Lille-området i Frankrike. Även Köpenhamns nya Metro går utan förare. Det verkar moget för Göteborg att bli en föregångare i full skala. Stadens utveckling och miljön kräver det!

Spårbilens fördelar i ett hållbart Göteborg

I planeringen av ett sammankopplat stadscentrum på bägge sidor av älven anser vi att spårbilar kan få stora fördelar som kollektivtrafiksystem:

  • Individuella resvägar skapas inom ett kollektivt system. I en tät stadskärna är resmönstret mer nätverksartat och därmed svårare att serva med ett tungt statiskt system. Spårbilen ger flexibilitet i vägval utan tidskrävande och irriterande byten.
  • Flexibel konstruktion.Spårbilbanorna är ett lätt system som går smidigt att anpassa till olika miljöer, dra i kurvor, i två våningar och smala tunnlar. De går till och med att dra genom större byggnader. De passar därför i en tät stadsmiljö, där man vill minska avstånden och eliminera biltrafik.
  • Flexibel utbyggnad.Spårbilsystemet byggs som ett nätverk med täta maskor, vilket gör det lätt att komplettera där mer kapacitet behövs (som internet)
  • Lätt att koppla systemet till knutpunkter. Till stomsystemet finns omstigningsplatser vid Centralen, framtida pendeltågstationer vid Hagakyrkan, Gamlestaden och Brunnsbo samt knutpunkter som Järntorget och Hjalmar.
  • Lätta brokonstruktioner gör det möjligt att broa över älven på flera platser och att knyta ihop pirarna i Frihamnsområdet
  • Godstransporter i spårbilvagnar. På längre sikt kan också olika slags godstransporter ske över spårbilnätet, särskilt vid lågtrafiktid. Godset går då i specialbyggda vagnar som har egna stickspår för omlastning. Genom att man slipper dimensionera nya kvarter efter lastbilstransporter, kan då en tät, attraktiv och energieffektiv stadsmiljö byggas upp.

En hållbar logistik – för miljön och jobben!

I Volvokrisens dagar ropar de kunniga medarbetarna på meningsfulla arbetsuppgifter. I G-P den 16/11 talar professorn och styrelseproffset Håkan Larsson om en kraftfull satsning på logistik som en väl grundad specialitet för Göteborg – och som kan vara en utmärkt framtidssatsning för bl.a. Volvo och Lindholmen Science Park, när den traditionella bilindustrin står inför en svårartad, men kanske nödvändig kris.Ett blivande logistikcentrum i Göteborg skulle kunna ha Göteborgs nya innerstad som en uppvisningsarena för ett fullskaligt hållbart transportsystem integrerat i en målmedveten stadsbyggnadsprocess. På så vis kan de tre honnörsorden ekologiskt – ekonomiskt – socialt hållbart fyllas med ett rejält stadsbyggnadsinnehåll!

Kompletterande om spårbilar

Våra debattinlägg