Våtmark i Kållekärr

I Kållekärr mitt på Tjörn orsakar höga flöden problem i dagvattensystemet och översvämning i flacka diken och åar. I en mindre bäck finns det möjlighet att hålla kvar höga flöden för att minska dessa problem. Samtidigt skapar man en våtmark som gynnar den biologiska mångfalden.

Inventering av befintliga naturvärden gjordes på platsen och förslag för att förbättra förutsättningarna för djur och natur i området utreddes och ingår i rapporten. Kållekärr har länge haft översvämningsproblem och frågan om hur våtmarken minskar belastningen till dagvattensystemet var viktig att utreda. Därför ingår i rapporten en utredning på hur våtmarken påverkar och påverkas vid regn med olika intensiteten. Det är Tjörns kommun tillsammans med 8-fjordar-projektet som gav Melica uppdraget att utreda möjligheterna för ytterligare en våtmark på Tjörn,

En solig dag i våtmarksområdet