Markavvattningsföretag i Råda

I Råda finns det gott om markavvattningsföretag. Melica har fått möjligheten att utreda några av dessa i samband med en dagvattenutredning.

Melica har på uppdrag av Lidköpings kommun gjort en utredning av markavvattningsföretag i Silverbyn, Råda. Här vill man anlägga ett nytt industriområde. När man exploaterar jordbruksmark behövs nya ledningar för dagvattnet vilket leder till att de gamla dikena inte längre kommer att användas.
Den här gången är fokus på tre olika markavvattningsföretag där det äldsta är från 1930-talet.
Under utredningen tar Melica fram vilka av de gamla dikena som kan släckas. Det finns fortfarande jordbruk i området idag, därför vill man vara säker på att dessa inte påverkas av exploateringen.