Salt strandäng Tjörn

Salta strandängar på Tjörn

Melica genomförde på uppdrag av Tjörns kommun en översiktlig inventering av Natura2000-naturtypen salt strandäng (1330) i kommunen under hösten 2020. Det milda vädret möjliggjorde inventering ända in i december.

Inventeringen och utredningen fokuserade på de potentiella ytorna för salt strandäng vid en havsnivåhöjning, och om det finns hinder för etablering av naturtypen på de potentiella ytorna. Ett antal havsstrandängar med naturtypen 1330 valdes ut som föremål för inventering. Inventeringsresultatet sammanställdes i en rapport, vilken också innehöll förslag på skötsel och åtgärder för att gynna utvecklingen av salt strandäng på de potentiella ytorna i framtiden.