Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Ekosystemtjänster i Ulricehamn

Ulricehamns kommun växer och nya bostadsområden behövs. Samtidigt har kommunen starka ambitioner om en tillväxt med minsta möjliga skador på den rika naturen och en planering som skapar goda gröna boendemiljöer. Därför har man i flera år arbetat aktivt med modeller för integrering av ekosystemtjänster i planeringen. Ett område i södra delen av staden; Bergsäter, detaljplaneras nu för bostäder och förskola. Som grund för detaljplanen vill kommunen kartlägga områdets ekosystemtjänster och naturvärden i vid bemärkelse. Melica har därför fått i uppdrag att inventera rekreationsvärden, naturvärden, specifika artgrupper samt ekosystemtjänster inom planområdet. Inventeringarna kom att peka ut bland annat barnperspektivet och upplevelsemångfald som de kanske viktigaste ekosystemtjänsterna hos området idag.