Naturvärden i Kungälvs kommun

– preliminär naturvärdesklassning samt sammanställning av befintligt material.

Melica genomförde en naturvärdesinventering på förstudienivå i Kungälvs kommun på uppdrag av kommunen. Uppdraget gick ut på att sammanställa GIS-data till ett samlat kartskikt där alla kända områden med naturvärden klassades enligt klassningssystemet för naturvärdesinventering. Materialet kommer att ligga till grund för kommunens fysiska planering.