Lilla Linde liten

Byggnadsinventeringar

Byggnadsinventeringar utgör grunden för kunskapen om bebyggelsen runt om i landet. De ger en översikt över bebyggelsestruktur och bebyggelsetyper, och kan inriktas antingen på en generell bebyggelsekartläggning – ofta med kulturhistoriska förtecken – eller en kartläggning av en viss byggnadstyp. Byggnadsinventeringar kan användas som underlag i kommunal planering och bygglovhantering och som kunskapsbank i annat kommunalt arbete. De utgör också viktiga kunskapsunderlag för museer och hembygdsföreningar. Melica har under årens lopp genomfört flera byggnadsinventeringar, bland annat i Melleruds kommun i Dalsland där vi inventerat tre socknar. Kristina Wallman har även inventerat fritidshus i Göteborgs kommun för Göteborgs stadsmuseum.