Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

I labtesten här fälls ammonium från kväverika restväxkor.

Teknikutveckling för ENSY AB

Sedan flera år tillbaka samarbetar Melicas forskare Zsofia Ganrot med innovationsföretaget Ensy AB inom metodutveckling för näringsåtervinning. Ensy AB är specialiserad på teknikutveckling för maximal återvinning av växtnäring från flytgödsel och från rötslam från biogasanläggningar. Nya vägar och innovativa lösningar testas först på Melicas lab för att sedan vidare optimeras i Ensys uppskalade pilot- eller fullskaliga anläggningar. Projektet beräknas pågå även under de kommande åren (2017 och framåt).

För mer om Ensy AB och deras teknik ring Örjan Andersson, mobil + 46706427786.

http://www.ensy.eu/

Lakvattenbehandling

Melica projekterar och leder arbetet med att förbättra reningen av lakvattnet ur den före detta d

Hållbar stad

Melica hjälper Göteborg stad i dess arbete med att ta fram ett koncept

En Melicaspecialitet

De kulturhistoriskt intressanta miljöerna är av stort vikt i dagens förändringsinriktade tid, av

Lakvattenbehandling

År 1998 uppmärksamades missbildningar hos fisk i Vallkärrabäcken som rinner strax norr om Lund.

Biologisk mångfald

Centralenområdet står inför en stor omvandling.

Formgivning

Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar.

film

 

naturvård

Tillsammans med Biodivers har Melica inventerat trollsländor och dagaktiva fjärilar åt Göteborgs

Trycksaker

Melica har gjort en utflyktsguide åt Styrsöbolaget på tre språk.

Bok och film

Man kan gå på små upptäcktsresor i de olika kvarteren.

Kulturmiljöunderlag

Inför en planerad expolatering på Lindholmen, som är ett område av riksintresse för kulturmiljövå