Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Rögle f.d. deponi

Melica projekterar och leder arbetet med att förbättra reningen av lakvattnet ur den före detta deponin i Rögle, utanför Lund. Genom en rad olika åtgärder på området, idag naturreservat, kommer andelen lakvatten som går till rening i dammar öka betydligt. Parallellt med detta restaureras reningsdammarna genom att sedimentet i dem sugs upp, samt att flytväggar installeras. Flytväggarna skall säkerställa både en optimerad uppehållstid samt en syresättning av lakvattnet. Projektet är speciellt ur flera synpunkter, dels den extra hänsyn man måste ta när man arbetar i ett naturreservat, men även hur man skapar så robusta system som möjligt för en nedlagd deponi som ligger så nära grannar och jordbruksmark. Projektet beräknas färdigställas under våren 2016.

Hållbar stad

Melica hjälper Göteborg stad i dess arbete med att ta fram ett koncept

En Melicaspecialitet

De kulturhistoriskt intressanta miljöerna är av stort vikt i dagens förändringsinriktade tid, av

Lakvattenbehandling

År 1998 uppmärksamades missbildningar hos fisk i Vallkärrabäcken som rinner strax norr om Lund.

Biologisk mångfald

Centralenområdet står inför en stor omvandling.

Näring i Kretslopp

Sedan flera år tillbaka samarbetar Melicas forskare Zsofia Ganrot med innovationsföretaget Ensy A

Formgivning

Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar.

film

 

naturvård

Tillsammans med Biodivers har Melica inventerat trollsländor och dagaktiva fjärilar åt Göteborgs

Trycksaker

Melica har gjort en utflyktsguide åt Styrsöbolaget på tre språk.

Bok och film

Man kan gå på små upptäcktsresor i de olika kvarteren.

Kulturmiljöunderlag

Inför en planerad expolatering på Lindholmen, som är ett område av riksintresse för kulturmiljövå