Naturvärdesinventering av Slakthusområdet, Göteborg

Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad gav Melica i uppdrag att under hösten 2020 genomföra en naturvärdesinventering av ett cirka 25 ha stort inventeringsområde i Slakthusområdet, Gamlestaden, Göteborg.

Syftet var att kartlägga och inventera områdets naturvärden, värdeelement och biotopskyddsområden som underlag för planerat planprogramområde. Inventeringen genomfördes enligt SIS-standard SS 199000:2014.

Under inventeringen identifierades fem naturvärdesobjekt, två biotopskyddade alléer, fyra värdeelementsträd samt skogsalm (CR), grönfink (EN), kungsfiskare (VU), stare (VU), rödvingetrast (NT) och bäver (nyckelart) bland naturvårdsarter.

Översiktskarta av inventeringsområdet.
Översiktskarta av inventeringsområdet.