MKB för dagvatten till Vänern i Nordkroken

Vänersborgs kommun måste inrätta och anlägga en allmän anläggning för avlopp (dagvatten) till Vänern. Melica har medverkat och har tagit fram ett planerat utförande som beskrivs i ett samrådsunderlag. Det planerade utförandet tar i anspråk huvuddelen av såväl de befintliga dikena inom tomtmark som diken och ledningar utom tomtmark. Diken föreslås förbli öppna men förstärks genom att göras bredare/djupare eller förses med makadamfyllning.

De föreslagna åtgärderna bedöms kräva dispens från markavvattning, tillstånd för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet av mark- och miljödomstolen, innefattande eventuell dispens från förbuden i bestämmelser om strandskydd och biotopskydd.

Melica hjälper Vänersborgs kommun i detta undersökningssamråd för att samråda i frågan om betydande miljöpåverkan och i fråga om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden.

Problembild

Inom verksamhetsområdet ligger flera av tomterna lågt i förhållande till Vänerns medelvattennivå. Överlag har bebyggelsen en grundläggning på stolpar som är 30–40 cm höga.

Vid perioder av mycket regn stannar regnvattnet kvar innanför en högre strandvall och tomtmarken är periodvis mycket blöt. Området har ett cirka 6 km stort nät av diken, där merparten utgörs av mindre diken som är ca 0,5 meter breda. Dikena är ofta fulla och har inte förmåga att föra bort regn­mängderna under vår och höst.

Naturvärden

Naturvärde i området finns i form av grodlekplatser i öppna diken och dessa finns över i stort sett hela området. Samtliga groddjur är fridlysta. Vid inventeringen 2019 påträffades ingen art som är rödlistad. Utförandet av den föreslagna anläggningen berör ett mindre antal utpekade biotopsskyddade diken. Endast några av dessa behöva förstärkas då de flesta har en tillräcklig kapacitet.

Övriga naturvärden i området är främst strand­hällområdet och strandvallen. Dessa berörs endast i mindre omfattning eftersom förslagets utförande i stort har planerats att överensstämma med befintligt eller tidigare befintliga dagvattenutsläpp till Vänern.