Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Kulturmiljöunderlag för tomt på Lindholmen

Inför en planerad expolatering på Lindholmen, som är ett område av riksintresse för kulturmiljövården, har Melica har fått i uppdrag av Göteborgs stadsbyggnadskontor att ta fram ett kulturmiljöunderlag. Einar Hansson och Kristina Wallman har genomfört uppdraget i samarbete med Ewamarie Herklint och Trad Wrigglesworth.

Lakvattenbehandling

Melica projekterar och leder arbetet med att förbättra reningen av lakvattnet ur den före detta d

Hållbar stad

Melica hjälper Göteborg stad i dess arbete med att ta fram ett koncept

En Melicaspecialitet

De kulturhistoriskt intressanta miljöerna är av stort vikt i dagens förändringsinriktade tid, av

Lakvattenbehandling

År 1998 uppmärksamades missbildningar hos fisk i Vallkärrabäcken som rinner strax norr om Lund.

Biologisk mångfald

Centralenområdet står inför en stor omvandling.

Näring i Kretslopp

Sedan flera år tillbaka samarbetar Melicas forskare Zsofia Ganrot med innovationsföretaget Ensy A

Formgivning

Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar.

film

 

naturvård

Tillsammans med Biodivers har Melica inventerat trollsländor och dagaktiva fjärilar åt Göteborgs

Trycksaker

Melica har gjort en utflyktsguide åt Styrsöbolaget på tre språk.

Bok och film

Man kan gå på små upptäcktsresor i de olika kvarteren.