Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Fasad på Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Gröna väggar i Göteborg

Melica hjälper Göteborg stad i dess arbete med att ta fram ett koncept för att klä stadens fastigheter med gröna väggar utomhus. Ett koncept som bland annat skall gynna den biologiska mångfalden och vara ekonomiskt hållbart. I ett första steg i att förverkliga konceptet projekterar Melica tillsammans med ÅF gröna väggar på Stadsbyggnadskontoret. 

Lakvattenbehandling

Melica projekterar och leder arbetet med att förbättra reningen av lakvattnet ur den före detta d

En Melicaspecialitet

De kulturhistoriskt intressanta miljöerna är av stort vikt i dagens förändringsinriktade tid, av

Lakvattenbehandling

År 1998 uppmärksamades missbildningar hos fisk i Vallkärrabäcken som rinner strax norr om Lund.

Biologisk mångfald

Centralenområdet står inför en stor omvandling.

Näring i Kretslopp

Sedan flera år tillbaka samarbetar Melicas forskare Zsofia Ganrot med innovationsföretaget Ensy A

Formgivning

Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar.

film

 

naturvård

Tillsammans med Biodivers har Melica inventerat trollsländor och dagaktiva fjärilar åt Göteborgs

Trycksaker

Melica har gjort en utflyktsguide åt Styrsöbolaget på tre språk.

Bok och film

Man kan gå på små upptäcktsresor i de olika kvarteren.

Kulturmiljöunderlag

Inför en planerad expolatering på Lindholmen, som är ett område av riksintresse för kulturmiljövå